Редакційна політика

Галузь та проблематика

Висвітлення результатів наукових досліджень у галузі:

– теоретичних та клінічних аспектів сучасних медичних технологій діагностики та лікування захворювань, зокрема в разі поєднаної патології;

– питань, що стосуються розв’язання проблем осіб з інвалідністю, інвалідності населення, організаційні питання профілактики інвалідності;

– аспектів медико-соціальної експертизи та допомоги населенню України;

– проблем медичної реабілітації інвалідів та осіб з обмеженими можливостями, а також реформування галузі.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Рецензування є невід’ємним елементом допублікаційного розгляду рукопису. Процес рецензування має три етапи: редакційне рецензування, зовнішне подвійне закрите рецензування. Кожну статтю рецензують мінімум два фахові експерти, які мають усі можливості вільно висловити мотивовані критичні зауваження відносно рівня та якості викладу представленого матеріалу, його відповідності профілю журналу, новизни і достовірності результатів. Під час рецензування дотримується принцип об’єктивності. Рецензенти зобов’язані чітко висловлювати свою думку і підтверджувати її відповідними аргументами. Редакційна колегія перевіряє рукописи на предмет підозри на плагіат. Автори статті повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальну роботу, і якщо автори використали роботу та/або слова інших авторів, це повинно бути позначено посиланням або вказано в тексті. Рецензент зобов’язується повідомити редколегію про наявність конфлікту інтересів, що виникає з конкуренції, співпраці або інших стосунків з авторами й організаціями, пов’язаними з цією роботою.

Ухвалення рішення про прийняття рукопису до друку здійснюється головним редактором на основі рецензій, отриманих від рецензентів.

Редакційна колегія (головний або відповідальний редактор) здійснюють комунікацію з автором (-ами) роботи. Будь-який рукопис, прийнятий на розгляд, вважається конфіденційним матеріалом. Роботи не підлягають демонстрації й обговоренню з іншими особами, за винятком осіб, уповноважених редактором для його рецензування. Жодні дані стосовно процесу рецензування не розголошуються третім особам та не використовуються в особистих інтересах редакційної колегії, окремих її членів чи сторонніх осіб.

 

Політика відкритого доступу

Журнал «Український вісник медико-соціальної експертизи» надає безпосередній відкритий доступ до опублікованого контенту, зважаючи на такий принцип: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню масштабного обміну знаннями.

У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Вимоги до публікації результатів дослідження

Автори робіт, які містять результати оригінальних досліджень, зобов’язані надати детальний опис виконаної роботи, а також об’єктивні аргументи на користь її актуальності. У статті мають бути наведені точні дані, що підтверджують отримані результати. Також повинні міститися деталі і посилання, необхідні для відтворення проведених досліджень. Надання свідомо неправдивих фактів вважається порушенням етичного кодексу і є неприйнятним.

Рецензії та професійні статті мають бути об’єктивними та містити перевірену інформацію. Роботи, що висловлюють «думку редакції», повинні містити відповідні позначки.

Авторство має обмежуватися тими особами, хто вніс значний вклад у концепцію, планування, виконання або інтерпретацію наведеного дослідження. Усі особи, які внесли значний вклад, мають бути вказані як співавтори або їм має бути виражена вдячність.

Автор зобов’язується вказувати усіх співавторів, що відповідають цим вимогам, і не вказувати співавторів, які цим вимогам не відповідають, а також гарантувати те, що кінцевий варіант статті та її подання для опублікування були схвалені усіма співавторами.

Стаття, у разі прийняття до опублікування, розміщується у відкритому доступі. Авторські права зберігаються за авторами.

Якщо автор виявить помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, він зобов’язаний терміново сповістити про це головного редактора журналу для внесення відповідних коректив. Якщо головний редактор дізнається від третьої сторони про те, що опублікована робота містить значну помилку, автор зобов’язаний терміново внести виправлення до статті або надати головному редакторові докази правильності опублікованих даних.

Увага: передрук, усі види копіювання та відтворення матеріалів, що надруковані у журналі «Український вісник медико-соціальної експертизи», можливі лише за умови посилання на джерело інформації та з дозволу редакційної колегії. Усі права захищені згідно із законодавством України.

 

Етичні правила наукового журналу «Український вісник медико-соціальної експертизи»

Видавництво відповідально ставиться до завдання підтримки наукової репутації. Журнал «Український вісник медико-соціальної експертизи» публікує наукові роботи і несе відповідальність за їхню відповідність найвищим стандартам.

Редакційна діяльність видавництва спирається на рекомендації  Комітету з етики наукових публікацій – Committee of Publication Ethics; Міжнародні стандарти для редакторів і авторів – International standards for editors and authors; Етичний кодекс ученого України – Ethics Code of scientists Ukraine, а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв. Видавництво робить усе можливе для дотримання етичних норм, прийнятих міжнародним науковим співтовариством, і для запобігання будь-яких порушень цих норм.