Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Український вісник медико-соціальної експертизи?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Перелік супровідних документів

1) рукопис статті українською або російською або англійською мовою (об’ємом 6 – 12 сторінок), викладений відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003р., який має такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку;

2) відомості про авторів статті;

3) рецензія провідного фахівця.

 

Вимоги до оформлення статей, які подаються до редакції журналу

       Статті публікуються в форматі А4 – 210 х 297; поля та оформлення – за стандартом ДСТУ 3008:2015 «Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання»; повний обсяг статті, включно з анотаціями трьома мовами (англійською, російською, українською), додатками, таблицями, ілюстраціями, списком літератури, має становити 20–50 тис. знаків (символів та пробілів); абзац (табуляція) виставляється – 0,75 см.

       Текст статті набирається шрифтом Times New Roman, 12 pt., міжрядковий інтервал 1,0. Слід пам'ятати: дефіс (-) і тире (–) – різні знаки. Необхідно також дотримуватися правил використання нерозривного пробілу.

       Діаграми, графіки виконуються у форматах MS Excel або MS Graph. Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора Equation Editor.

       Фотографії, ехограми подають в електронному вигляді або скановані з роздільністю не менш як 300 dpi та збережені у форматах TIFF чи JPEG.

       Основний текст статті повинен мати цілком визначену структуру.

       Вступ (актуальність теми, мета і завдання статті). Обсяг – близько 3000 знаків.

       Теоретичне підґрунтя (огляд літератури і попередніх досліджень з цієї чи суміжної проблематики).

       Методи дослідження (опис методів та методик або наведення відповідних посилань на них для створення можливості відтворення оригінального експерименту).

       Результати і обговорення (навести основні результати дослідження та їхній аналіз у розрізі даних, отриманих іншими авторами).

       Висновки. Обсяг – близько 2000 знаків.

       Подяки (за потреби).

       Додатки і таблиці (якщо є, то вони обов’язково повинні мати заголовки і порядкові номери; примітки слід розміщувати безпосередньо під таблицями. В тексті статті обов’язково мають бути посилання на ці додатки чи таблиці).

       Таблиці мають бути компактними, мати порядковий номер; графи, колонки мають бути точно визначеними логічно і графічно. Матеріал таблиць (як і рисунків) має бути зрозумілим і не дублювати текст статті. Цифровий матеріал таблиць слід опрацювати статистично.

Рисунки виконуються у вигляді чітких креслень (за допомогою комп’ютерного графічного редактора у форматі Word, TIF, JPG). Осі координат на графіках мають бути позначені.

       Список цитованих джерел подається у порядку цитування в тексті. Реквізити джерела для журнальних статей – автор, назва статті, назва журналу, номер журналу, рік видання, номери сторінок. Реквізити джерела для книжок – автор, назва книжки, місто видання, назва видавництва, рік видання, кількість сторінок.

       Усі наведені в тексті цитати і статистичні дані повинні мати належно оформлені посилання на першоджерела.

       Рекомендується віддавати перевагу посиланню безпосередньо на першоджерело, а не на його відтворення в якійсь іншій праці (посібнику, оглядовій статті тощо). Також рекомендується посилатися на першоджерело, видане мовою оригіналу, а не на його переклад (окрім випадків, коли немає можливості отримати доступ до першоджерела мовою оригіналу).

       Посилання на веб-джерела (на джерела в Інтернеті) мають бути зведені до необхідного мінімуму, крім випадків, коли йдеться про посилання на публікації, що перебувають у постійному доступі на веб-ресурсах міжнародних баз даних.

       Самоцитування дозволяється лише в разі нагальної потреби.

       У тексті статті посилання позначаються цифрою у квадратних дужках.

       Нумерація посилань відповідає порядку їх появи у тексті статті. Якщо автор посилається одразу на кілька різних джерел – слід розділяти їх комами. Напр.: [1, 2, 3].

       Для статей, що містять посилання на джерела, опубліковані винятково латиницею (англійські, німецькі, французькі тощо), достатньо одного списку літератури (References).

       Для статей, що містять посилання на джерела не латиницею (кириличні, арабські, китайські тощо), або комбінують посилання латиницею й іншими шрифтами (напр., частина посилань англійською, а частина – українською), необхідно подавати два варіанти списку літератури:

       – список літератури мовою оригіналу (всі джерела подаються тією мовою, якою їх опубліковано, тут можуть бути джерела і кирилицею, і латиницею та ін.);

       – References (список літератури латиницею з урахуванням правил перекладу і транслітерації для кириличних шрифтів).

       Бібліографічний опис літературних джерел до статті додають за існуючим стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

       Список цитованої літератури, з якої не менш як половини джерел – до 5 років давності, загалом до 40 посилань, або до 100 посилань для оглядових статей.

       Скорочення слів та словосполучень уживають за стандартами ГОСТ 7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», а також за ДСТУ 3582-2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою».

     Резюме українською, російською та англійською (Abstract) мовами мають бути ідентичними за змістом. Обсяг резюме: 250–300 слів (2200–2500 знаків, враховуючи артиклі та пробіли). Резюме має бути написане літературною мовою, з урахуванням особливостей орфографії та граматики. Неприпустимо подавати резюме, перекладені лише за допомогою комп’ютерних перекладачів.

       Структура резюме. У резюме потрібно чітко вказати: мету дослідження; методи; головні результати і висновки дослідження. Усі названі складники резюме мають чітко ідентифікуватися. За потреби, можна на початку резюме вказати одним реченням актуальність дослідження, якщо вона не є очевидною з назви, мети чи висновків дослідження. Якщо часто повторювані у тексті словосполучення автор вважає за потрібне скоротити, то абревіатури за першого вживання подають у дужках.

       Після резюме потрібно вказати 3–5 ключових слів, розділяючи їх крапкою з комою.

У кінці тексту статті указати прізвища, імена та по батькові усіх авторів, поштову адресу, телефон, e-mail (для кореспонденції).

       Стаття має бути підписана автором (усіма авторами) з зазначенням дати на останній сторінці. Автори несуть повну відповідальність за бездоганне мовне оформлення тексту, особливо за правильну наукову термінологію (її слід звіряти за фаховими термінологічними словниками).

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  3. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  4. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автор передає журналу на безоплатній основі невиключні права на використання статті (на весь строк дії авторського права, починаючи з моменту опублікування, розміщення статті на веб-сторінці журналу, в репозитарії відкритого доступу) без одержання прибутку; на відтворення статті чи її частин в електронній формі (включаючи цифрову); виготовлення її електронних копій для постійного архівного зберігання; виготовлення електронних копій статті для некомерційного розповсюдження; внесення статті до бази даних репозитарію; надання електронних копій статті в доступі мережі Інтернет.

Автор гарантує, що у статті не використовувалися статті або авторські права, які належать третім особам; гарантує, що на момент розміщення статті на веб-сторінці, в репозитарії тощо лише йому належать виняткові майнові права на статтю, що розміщується; майнові права на статтю ні повністю, ні в частково нікому не передано (не відчуджено), майнові права на статтю ні повністю, ні частково не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.

Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати права на використання статті третім особам.

Автор надає журналу право на використання статті такими способами: переробляти, адаптувати або іншим чином змінювати її за погодженням з автором; перекладати статтю у випадку, коли вона викладена мовою іншою, ніж мова, якою передбачена публікація у виданні. Якщо журнал виявить бажання використовувати статтю іншими способами: перекладати, розміщувати повністю або частково у мережі Інтернет, публікувати статтю в інших, у тому числі іноземних виданнях, включати статтю як складову частину до інших збірників, антологій, енциклопедій тощо, умови оформлюються додатковою угодою.

Автор підтверджує, що він є автором (співавтором) цієї статті; авторські права на дану статтю не передані іншому видавцю; дана стаття не була раніше опублікована у будь-якому іншому виданні до публікації її журналом.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.