Характеристика забезпеченості сільського населення передгірської та гірської географічних зон Закарпаття долікарською медичною допомогою

I. S. Mironyuk, I. M. Rogach, D. V. Danko

Анотація


Мета роботи: дослідити рівень забезпеченості сільського населення передгірської та гірської географічних зон Закарпаття долікарською медичною допомогою, проаналізувавши такі чинники, як достатня/недостатня наявність фельдшерсько-акушерських пунктів, їхня укомплектованість медичним персоналом і задовільний/незадовільний стан проїзних доріг до населених пунктів зазначених територій.

Матеріали та методи. При виконанні роботи було використано медико-статистичний метод, а також методи структурно-логічного та компаративного аналізу статистичних даних. Матеріалами дослідження слугували дані галузевої статистичної звітності за 2016—2018 рр.

Результати. У 345 селах Закарпатської області проживає 503,1 тис. постійного населення, із якого 238207 (47,3%) складають чоловіки та 264893 (52,7%) жінки. Долікарська медична допомога надається середніми медичними працівниками фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП), які забезпечують 34,70% сіл передгірської та 57,69% гірської географічної зони Закарпатської області. У передгірській зоні у ФАПах введено 40,25 посад фельдшерів, 42,25 посад медичних сестер, 5 посад акушерів. У гірській зоні У ФАПах введено 36,0 посад фельдшерів, 38,25 посад медичних сестер, 10,5 посад акушерів. Рівень укомплектованості посад високий. У розрізі адміністративних районів передгірської географічної зони кількість звернень до середніх медичних працівників на одну зайняту посаду коливається від 1378 у Перечинському до 4216 у Свалявському районах. Гранична різниця складає 3,06 разу. У розрізі адміністративних районів гірської географічної зони кількість звернень до середніх медичних працівників на одну зайняту посаду коливається від 2243 у Рахівському до 5786 у Міжгірському районах. Гранична різниця складає 2,58 разу.

Висновки. Загалом, незважаючи на те, що в ході дослідження було виявлено задовільний стан і доріг, і кількості ФАПів та їхньої укомплектованості середнім медичним персоналом, слід розуміти, що навіть незначні скорочення як пунктів, так і посад середнього медичного персоналу в них, а також з огляду на кількість непроїзних доріг необхідно постійно здійснювати моніторинг ситуації з надання долікарської медичної допомоги у передгірській та гірській географічних зонах Закарпаття й вчасно вирішувати нагальні проблеми. Крім того, рівень забезпеченості сільського населення передгірської та гірської географічних зон долікарською медичною допомогою необхідно врахувати у ході проведення реформи системи надання медичної допомоги населенню.


Ключові слова


передгірська та гірська географічні зони; сільське населення; долікарська допомога; фельдшерськоакушерський пункт

Повний текст:

PDF

Посилання


Когатько Ю.Л. Вплив соціальних інновацій на диференціацію в сільській місцевості / Ю.Л. Когатько // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Економічні науки».— 2014.— № 7.— С. 159—162.

Богуш Л.Г. Комплексний розвиток соціальної сфери сільської місцевості України: проблеми та підходи до підвищення ефективності його державного регулювання [Електронний ресурс] / Л.Г. Богуш.— Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/33235/58Roshchina.pdf?sequence=1.— Назва з екрану.

Сімейна медицина на селі [Електронний ресурс].— Режим доступу: https://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/34802simeina-medicina-na-seli.html.— Назва з екрану.

Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки: Монографія / Е.М. Лібанова, О.В. Макарова, І.О. Курило та ін.— К., 2013.— 320 с.

Населення України. Соціально-демографічні проблеми українського села.: Монографія / Відп. ред. Е.М. Лібанова.— К., 2007.— 300 с.

Весельський В.Л. Організація медичної допомоги сільському населенню / В.Л. Весельський, В.М. Бодак // Стан здоров’я населення та результати діяльності системи охорони здоров’я в Україні.—2004 р.— К., 2006.— С. 248—256.

Бойко В.Я. Аналіз звернень населення Рівненської області за амбулаторно-поліклінічною медичною допомогою / В.Я. Бойко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.— 2013.— № 4 (58).— С. 36—43.

Здоров’я різних верств населення: Оцінка виконання Міжгалузевої комплексної прoграми «Здоров’я нації» на 2002—2011 роки / О.О. Дудіна, Н.В. Медведовська, Г.М. Москалець та ін.— К., 2006.— С. 35—46.

Лібанова Е.М. Смертність населення України у трудоактивному віці: Монографія / Е.М. Лібанова, Н.М. Левчук, Н.О. Рингач та ін.— К., 2007.— 211с.

Чепелевська Л.А. Тенденції медико-демографічних показників України у XXI столітті / Л.А. Чепелевська // Україна. Здоров’я нації.— 2018.— № 1 (47).— С. 48—52.

Демографічна криза в Україні. Проблеми, витоки, складові напрями протидії / За ред. В. Стешенко // НАН України, Інститут економіки.— К., 2001.— 560 с.

Рингач Н.О. Втрачені роки потенційного життя внаслідок передчасної смертності в Україні: обсяг і структура / Н.О. Рингач, А.О. Керецман // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.— 2014.— № 1.— С. 36—41.

Системы здравоохранения — здоровье — благосостояние: Европейская министерская конференция ВОЗ по системам здравоохранения: Таллинн, Эстония, 25—27 июня 2008 г.: отчет. Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ, 2009.— Режим доступу: http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0003/78951/E92150R.pdf.— Назва з екрану.

Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2008 г. Первичная медико-санитарная помощь — сегодня актуальнее, чем когдалибо.— Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2008

[Електронний ресурс].— Режим доступу: http://www.who.int/whr/2008/whr08_ru.pdf.— Назва з екрану.

Закон України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» 14 листопада 2017 року № 2206-YII [Електронний ресурс].— Режим доступу:

http://ukrainepravo.com/law-making/bill_passed_by_legislature/zakonukraini-pro-pidvishchennya-dostupnosti-ta-yakosti-medichnogoobslugovuvannya-u-silskiy-mistsev/ — Назва з екрану.

Мережа закладів та основні показники діяльності системи охорони здоров’я Закарпатської області за 2016 рік.— Ужгород: Закарпатський обласний медичний інформаційно-аналітичний центр, 2017.— 138 с.

Мережа закладів та основні показники діяльності системи охорониздоров’я Закарпатської області за 2017 рік.— Ужгород: Закарпатський обласний медичний інформаційно-аналітичний центр,2018.— 140 с.

Мережа закладів та основні показники діяльності системи охорони здоров’я Закарпатської області за 2018 рік.— Ужгород: Закарпатський обласний медичний інформаційно-аналітичний центр, 2019.— 152 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Контактна інформація:

Марина Борисівна Щербиніна – головний редактор

Телефон: +38 (056) 372-58-80

Mail: scherbinina@ua.fm

49010, Україна, Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Oles Honchar Dnipro National University

Vernadsky National Library of Ukraine

Google Scholar

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.