Особливості суб’єктивного оцінювання студентами свого рухового режиму в контексті «фізична активність» з урахуванням рівня самооцінки та емоційного стану

M. B. Scherbynina, A. A. Ploshynska, Y. S. Fawzy

Анотація


Мета дослідження: за допомогою експериментально-психологічних досліджень та серії опитувань визначити особливості суб’єктивного оцінювання студентами свого рухового режиму в контексті «фізична активність» залежно від рівня самооцінки та емоційного стану.

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 160 студентів різних факультетів 1—4 курсів (денна форма навчання) Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у період з вересня до листопада 2019 р. Серед досліджуваних було 58 (36,2%) хлопців і 102 (63,8%) дівчини, середній вік (M ± m) — (20,3 ± 0,9) року. У дослідженні застосовувались експериментально-психологічні методики: 8-колірний тест Люшера та методика ДембоРубінштейн у модифікації А.М. Прихожан для психологічної діагностики самооцінки особистості [8]. Також дослідниками були розроблені дві серії скринінгових опитувальників, які містили питання щодо рівня фізичної активності студентів. Порівняння відповідей проведено з експертною думкою 30 викладачів закладів вищої освіти різних спеціальностей.

Результати. Переважання у 48 студентів за 8-колірним тестом Люшера чорного, коричневого і сірого кольорів на 1—2 позиціях засвідчують домінування у них негативної оцінки свого стану, стомленість. У 65 (40,6%) студентів (р менше 0,001) було встановлено наявність тривожності. У більшості студентів (85,6%) самооцінка знаходиться у межах норми (45—74 бали). Однак у сфері фізичної активності студентів мають місце виразні когнітивні викривлення. Переоцінюється також факт надмірної фізичної активності. Більш адекватно студенти оцінюють розповсюдженість різних рівнів фізичної активності серед інших. Також спостерігається когнітивне викривлення щодо себе у формі переоцінки інтенсивності своєї розумової активності та більш адекватна оцінка, коли справа торкається інших. На думку експертів, практично однаково низький рівень як фізичної, так і розумової активності студентів.

Висновки. Встановлено, що вплив механізмів психологічного захисту та рівня емоційно-мотиваційного стану на суб’єктивну самооцінку фізичної активності індивіда призводить до істотних когнітивних викривлень оцінки власного режиму м’язових навантажень. Дуже актуальним є використання об’єктивних підходів і методів оцінювання інтенсивності рухової діяльності як інструменту зворотного зв’язку, а також врахування психологічних особливостей особистості при розробці програм індивідуальних рухових режимів.


Ключові слова


руховий режим; гіподинамія; рівень фізичної активності; розумова активність; самооцінка; емоційний стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Дутчак М. Концептуальні напрями вдосконалення системи фізичного виховання школярів і студентів для впровадження здорового способу життя / М. Дутчак, Т. Круцевич, С. Трачук //

Спортивний вісник Придніпров’я.— 2010.— № 2.— С. 116—119.

Головійчук І. Аналіз рухової активності студентів спеціальної медичної групи / І. Головійчук // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи.— Львів.— 2012.— Вип. 16.— Т. 2.— С. 57—62.

Азаренков А.В. Рівень здоров’я студентської молоді Сумщини / А.В. Азаренко, В.М. Азаренко // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення: матеріали І Всеукраїнської

науково-практичної конференції (Харків, 20 травня 2015 р.) [Електронний ресурс].— Харків: ХДАФК.— 2015.— С. 13—19.

Ядвіга Ю.П. Вплив рухової активності на психоемоційний стан студентів ВНЗУ економічних спеціальностей в сучасних умовах навчання / Ю.П. Ядвіга, Г.В. Коробейніков, Г.С. Петров та ін. //

Педагогіка, психологія та медико-біол. проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць / за ред. С.С. Єрмакова.— Харків.— 2009.— № 12.— С. 202—204.

Шихаева М.В. Исследование структуры и содержания двигательной активности студентов / М.В. Шихаева, М.А. Павлычева, Т.Г. Ефремова // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. VIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 8.— Режим доступу: URL: sibac.info/archive/humanities/8.pdf.

Воробьев В.М. Психическая адаптация как проблема медицинской психологии и психиатрии / В.М. Воробьев // Обозрение медицинской психологии и психиатрии им. В.М. Бехтерева.— 1993.—

№ 2.— С. 33—39.

Сичов С.О. Фізична активність як фактор зміцнення здоров’я та підвищення працездатності студентської молоді / С.О. Сичов // Проблеми фізичного виховання і спорту.— 2009.— № 12.— С. 173—175.

Яньшин П.В. Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности / П.В. Яньшин.— СПб: Питер, 2004.— 336 с.

Люшер М. Цвет вашого характера / М. Люшер.— М.: РИПОЛ КЛАССР1К, Вече, 1997.— 240 с.

Чухланцева Н.В. Використання фітнес-додатків для смартфонів з оздоровчою метою у фізичному вихованні студентів / Н.В. Чухланцева // Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту.— 2018.—Вип. 2.— С. 128—131.

Шинкарюк А.І. Теоретико-методологічні засади розуміння психомоторної активності суб’єкта / А.І. Шинкарюк // Проблеми сучасної психології.— 2014.— Вип. 25.— С. 652—662.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Контактна інформація:

Марина Борисівна Щербиніна – головний редактор

Телефон: +38 (056) 372-58-80

Mail: scherbinina@ua.fm

49010, Україна, Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Oles Honchar Dnipro National University

Vernadsky National Library of Ukraine

Google Scholar

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.